Zjawisko wrażliwości dermooptyczej

Praca dyplomowa, autor: Renata Rzeszutek


Spis treści:

Definicja

Teorie i hipotezy - działanie fizjologiczne

Teorie i hipotezy - właściwości fizyczne

Fenomeny dermooptyki

Nietypowe eksperymenty

Zjawiska związane z widzeniem skórnym

Odczuwanie wrażeń dermooptycznych

Czynniki wpływające na odbiór zjawiska dermooptycznego

Ćwiczenia praktyczne

Doświadczenia własne

Zakończenie

BibliografiaCzynniki wpływające na odbiór zjawiska dermooptycznego

Poszukując mechanizmu odbioru wrażeń dermooptycznych, należy w pierwszej kolejności wyeliminować czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania. Do czynników, które niewątpliwie mogłyby skierować pracę na błędny tor, należy oddziaływanie telepatyczne. Efektem takiego oddziaływania podczas próby odczytania np. nadruku na papierze schowanym w kopercie, byłby wynik pozytywny, ale osiągnięty zupełnie inną metodą przekazu parapsychicznego. Dlatego też , prowadzący eksperymenty w kierunku widzenia skórnego naukowcy za najbardziej rzetelną uznają próbę, w której żadna osoba uczestnicząca w badaniu nie wie co zawierają testy przeznaczone do rozpoznania. Dopiero po podaniu odpowiedzi przez badającego następuje sprawdzenie jej prawidłowości.

Wyniki badań okazałyby się nieprzekonywujące, gdyby ponad wszelką wątpliwość nie można było wykluczyć wpływu także innych oddziaływań parapsychologicznych na osobę eksperymentatora na przykład takich jak hipnoza. Wielokrotnie zostały opisane zjawiska zdolności czytania palcami u osób zahipnotyzowanych. Podczas transu hipnotycznego francuski psycholog E. Boirac, stosował u młodego człowieka Ludwika S. po uprzednim zawiązaniu mu oczu, sugestię odczytywania tekstów pisanych i drukowanych przy pomocy przesuwania po nich palcami. Chcąc wykluczyć wpływ telepatii na wynik, dawał mu do czytania treści nieznane osobom obecnym, otwierał książkę na przypadkowej stronie, a nawet gasił podczas eksperymentu światło. Nie miało to żadnego wpływu na osiągane przez Ludwika wyniki. Pod wpływem kolejnych sugestii odczytywał tekst umieszczony w pewnej odległości od jego palców, a nawet tylko poprzez kontakt z łokciem osoby wodzącej po druku własnymi palcami .Zachodzi w takim razie pytanie jak duży wpływ na wykazane zdolności miał fakt hipnozy. Czy w normalnym stanie świadomości obserwowana umiejętność mogłaby ujawnić się tak szybko, w zasadzie "na żądanie", czy też fakt zmiany stanu świadomości spowodował wydobycie ukrytych zdolności. Niestety nie posiadamy żadnych informacji o wyżej wymienionej osobie badanej pod wpływem hipnozy, dotyczących jej zachowania w niedalekiej przyszłości, a mianowicie w czasie bezpośrednio po wyjściu z tego stanu. Nie wiadomo czy demonstrowana zdolność zanikła w normalnym stanie świadomości czy też przeciwnie może dopiero zaczęła się rozwijać. Dlatego też, należy wyeliminować z badanych przypadków wrażliwości dermooptycznej te, które zaszły pod wpływem hipnozy lub miały na nie wpływ zjawiska telepatii. Uzyskany w ten sposób wynik będzie w znacznej mierze określał czyste zjawisko dermooptyczne związane wyłącznie ze skórnymi zmysłami dotyku i temperatury. Czynnikami mającymi niewątpliwie wpływ na możliwość odbioru wrażeń dermooptycznych są również odczucia psychiczne i emocjonalne badanych takie jak : stres, presja otoczenia, lęk przed ośmieszeniem, brak wiary we własne możliwości, rywalizacja, nadmierna ambicja, pragnienie okazania się kimś wyjątkowym, wyróżnionym nadzwyczajnym talentem. Mogą one wpływać zarówno pobudzająco jak i hamująco, w zależności od sytuacji do której się odnoszą czy też odporności emocjonalnej osób ich doznających. Na przykład dziesięcioletnia dziewczynka, Bogna Stefańska nie miała żadnych problemów z prezentacją swoich umiejętności podczas licznych publicznych występów nawet przed kamerami telewizyjnymi, natomiast praca w odizolowanym pomieszczeniu dość szybko powodowała zobojętnienie i znudzenie ( dzieci podejmują odważne wyzwania, ponieważ nie ma dla nich nic niemożliwego, nie boją się porażki, łatwiej pobudzić w nich wrażliwość ). Z kolei u Róży Kuleszowej wstrząs psychiczny podczas publicznego występu, spowodował zahamowanie wrażliwości dermooptycznej, którą udało się dopiero przywrócić systematyczną pracą od podstaw.

Należy pamiętać również o wpływie złego stanu zdrowia i samopoczucia badanego na wyniki eksperymentu. Także nadmierne zmęczenie spowodowane długotrwałym ćwiczeniem może odbijać się niekorzystnie na zdolności do koncentracji (optymalny czas pracy to pierwsze 10 minut ). W konsekwencji trzeba uwzględnić możliwość pojawienia się spowolnienia działania u osoby badanej, osłabienia jego zdolności postrzegania, a co za tym idzie pojawienia się błędów. Dlatego też przeprowadzając weryfikację osiągniętych wyników należy każdorazowo wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mające jakikolwiek na nie wpływ Nie możemy uznać za miarodajne rezultatów uzyskanych zupełnie przypadkowo, gdy osoby biorące udział w eksperymencie nie dołożyły wszelkich starań w profilaktycznym zabezpieczeniu badań przed wpływem niekorzystnych czynników. Trzeba również dodać, że do owych niekorzystnych czynników wpływających na zdolność widzenia skórnego zaliczyć należy warunki atmosferyczne. Gwałtowne burze z wyładowaniami, silne wiatry takie jak na przykład halny, niosą ze sobą znaczny ładunek elektromagnetyczny, a także jonizują dodatnio powietrze, wpływając na zmianę częstotliwości fal mózgowych. Gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego między przemieszczającymi się frontami niżu i wyżu, mogą powodować u osób bardziej wrażliwych bóle głowy, trudności z koncentracją, zaburzenia równowagi, problemy z krążeniem, nadpobudliwość lub senność i zmęczenie. Duże zmiany temperatury w krótkim czasie, a także znaczne opady atmosferyczne mogą również niekorzystnie wpływać na samopoczucie. Dlatego też, w tych okolicznościach należy zrezygnować z wykonywania ćwiczeń, aby uniknąć niepotrzebnych błędów.
Praca chroniona prawami autorskimi


| Linki | Współpraca |
| Copyright by Gabinet Jaspis | Powered by lh.pl | Design & Code by Shil |