Zjawisko wrażliwości dermooptyczej

Praca dyplomowa, autor: Renata Rzeszutek


Spis treści:

Definicja

Teorie i hipotezy - działanie fizjologiczne

Teorie i hipotezy - właściwości fizyczne

Fenomeny dermooptyki

Nietypowe eksperymenty

Zjawiska związane z widzeniem skórnym

Odczuwanie wrażeń dermooptycznych

Czynniki wpływające na odbiór zjawiska dermooptycznego

Ćwiczenia praktyczne

Doświadczenia własne

Zakończenie

Bibliografia

Nietypowe eksperymenty

Wśród licznych badań nad zjawiskiem dermooptycznym można zaobserwować znaczną ich różnorodność. Częściowo wynika ona z poszukiwania odpowiedzi na wiele trudnych pytań zarówno o przyczyny powstawania jak i zasady funkcjonowania zjawiska widzenia skórnego. Również daje większą szansę na odkrycie nowych, nie ujawnionych dotąd fenomenów pośród rzeszy badanych, gdyż poprzez zmianę rodzaju poszukiwań można odkryć przejawy zjawiska dotąd nieznane, a charakterystyczne tylko dla określonej grupy osób. Ponadto niektóre z prowadzonych badań muszą być zróżnicowane, ponieważ mają służyć odmiennym, z góry określonym celom jak na przykład pobudzanie lub wyuczanie wrażliwości dermooptycznej. Samo postawienie celu wymusza na eksperymentatorze zastosowanie pewnych określonych dokładnymi parametrami rodzajów wykonywanych zadań w celu uzyskania porównywalnych naukowo, powtarzalnych i wiarygodnych wyników.

Obok wymienionych już w tej pracy wielu badań służących przybliżeniu zjawiska widzenia skórnego, na uwagę zasługuje doświadczenie radzieckiego psychologa Aleksieja Leontiewa. Wytrenował on grupę osób w odczuwaniu promieniowania świetlnego, padającego na skórę przez szczelinę w blacie. Badany miał za zadanie sygnalizować odczucie światła używając odpowiedniego przycisku. W wyniku złej odpowiedzi, to znaczy braku odczucia lub wyprzedzenia odczucia na wszelki wypadek, był rażony słabym prądem. Zadowalające wyniki udało się uzyskać dopiero, gdy badani zaczęli być informowani o tym czego mają się spodziewać jako kary za nieprawidłowy wybór, a także na jakie odczucia mają się nastawić. Brak tej informacji powodował całkowite zagubienie badanych i przypadkowe odpowiedzi na bodźce. Eksperyment ten wykazał możliwość wyćwiczenia odczuwania wrażeń świetlnych za pośrednictwem skóry, jednakże uzyskaną za pomocą podrażnień elektrycznych. Dlatego też uznano go za doświadczenie ze "sztucznym" efektem dermooptycznym.

Innym bardzo interesującym eksperymentem, wykraczającym również poza granice najczęściej stosowanych metod badania istoty zjawiska dermooptycznego, jest doświadczenie Wiktora Adamienki. Sfotografował on w polu wielkiej częstotliwości napis, który następnie przykrył warstwą czarnego papieru i wykonał kolejne zdjęcie, kirlianowskie. Okazało się, że litery były widoczne również na drugiej fotografii, tylko ich wyrazistość była trochę mniejsza. Doświadczenie to mogło by potwierdzać teorię o wzajemnym oddziaływaniu na siebie pól energetycznych w zjawisku dermooptycznym, dlatego też zostało nazwane przez eksperymentatora "technicznym wariantem widzenia skórnego".

Praca chroniona prawami autorskimi


| Linki | Współpraca |
| Copyright by Gabinet Jaspis | Powered by lh.pl | Design & Code by Shil |